PRAVIDLA A PODMÍNKY

 

ÚVOD

Tento dokument představuje smlouvu, na základě které SEMICOLON SRL poskytuje služby prezentované na webových stránkách https://eu-label.info a https://app.eu-label.info. Toto je třeba výslovně přijmout prostřednictvím formuláře objednávky služby na této webové stránce. Jakákoli objednávka je dokončena online zákazníkem přijetím této smlouvy. Aktualizováno dne: 05.12.2023

Smluvní strany

POSKYTOVATEL – SC SEMICOLON SRL, tvůrce a správce platformy EU LABEL.info, se sídlem ve Valea Lupului, str. Ecaterina Teodoroiu č. 19, místnost 3, zapsaná na živnostenském rejstříku pod č.p. J22/1147/2019 CUI RO40756462, zastoupená panem Șolopa Stefan jako správcem, provozovatelem platformy https://eu-label.info.
ZÁKAZNÍK – registrovaný na webové stránce a identifikovaný podle údajů zadaných v objednávkovém formuláři. Tyto informace budou uloženy v databázi a příjemce je může v případě potřeby aktualizovat v rámci účtu.
Uživatel platformy EU-Label a všech služeb nabízených jejím prostřednictvím souhlasil s následujícím:
– Jakákoli objednávka učiněná a potvrzená KLIENTEM zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“ znamená přijetí nabídky POSKYTOVATELE KLIENTEM za podmínek stanovených čl. 9 zákona o elektronickém obchodu 365/2002. Vyplnění (zaškrtnutí) tohoto políčka je povinné a má stejnou hodnotu jako holografický podpis a představuje elektronický podpis ve smyslu čl. 4 bod 3 zákona o elektronickém podpisu č. 455/2001.

  •  DEFINICE: https://eu-label.info, EU-LABEL: webová stránka a obchodní název, jakož i soubor služeb dostupných na tomto webu nebo jeho subdoménách.
  • SLUŽBA: služby zpřístupněné Poskytovatelem prostřednictvím webových stránek https://eu label.info / https://app.eu-label.info, ve formě SAAS (software jako služba) na základě předplatného.
  • KLIENT: fyzická nebo právnická osoba, která zadá objednávku na webu https://app.eu label.info nebo jinými způsoby zobrazenými na webu, jako je telefon, e-mail apod.
  • OBJEDNÁVKA: akce nákupu jedné nebo více služeb zobrazených na webových stránkách https://eu-label.info / https://app.eu-label.info, provedená zákazníkem, který si přeje využívat tyto /těchto služeb .
  • NÁVŠTĚVNÍK: fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové stránky https://eu-label.info / https://app.eu-label.info, aniž by si zakoupila služby a bez zadání Objednávky.
  • SMLOUVA NA DÁLKU: podle zákona představuje jakoukoli smlouvu uzavřenou mezi EU – LABEL a KLIENTEM bez současné fyzické přítomnosti obou stran, s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku, a to až do okamžiku, kdy smlouva je uzavřena a podléhá informačním požadavkům KLIENTA ze strany EU-LABEL, než nastanou účinky uzavřené smlouvy;

2. Vznést námitku a přijetí této smlouvy o poskytování služeb

2.1. Tato servisní smlouva se vztahuje na všechny objednávky nebo účty provedené prostřednictvím https://app.eu-label.info (objednávkový formulář, kontaktní formulář, telefon, e-mail). Zákazník se zavazuje seznámit se s těmito podmínkami před provedením a
objednat nebo otevřít účet. Všechny objednávky a otevření účtu znamenají, že zákazník souhlasí se všemi těmito podmínkami služby. Přijetí této smlouvy zákazníkem se provádí zaškrtnutím políčka „Souhlasím s obchodními podmínkami“. Používáním webových stránek i služeb nabízených prostřednictvím platformy EU-LABEL nese KLIENT přímou odpovědnost za důsledky plynoucí z jejího používání. KLIENT rovněž odpovídá za jakoukoli materiální, duševní, elektronickou nebo jakoukoli jinou škodu způsobenou jím nebo jeho zaměstnanci STRÁNKÁM, OBSAHU, SLUŽBĚ, EU-LABEL nebo jakékoli třetí straně, se kterou má EU-LABEL uzavřenou platnou smlouvu, v souladu s právními předpisy. v platnosti.
2.2. POSKYTOVATEL si vyhrazuje právo tyto podmínky služby kdykoli upravit. Verze platná pro zadanou objednávku je platná na https://app.eu-label.info v době zadání objednávky zákazníkem.
2.3. Ke službám lze přistupovat z řady rozhraní, jako jsou: desktopové aplikace, které jsou nainstalovány v operačních systémech Windows, Mac a Linux, aplikace pro iOS a Android a webové prohlížeče. 2.4. Ceník nabízených služeb naleznete na https://eu-label.info/#pricing, případně od zástupce POSKYTOVATELE, emailem nebo telefonicky. Cena bude stanovena POSKYTOVATELEM v závislosti na potřebách KLIENTA a době, na kterou je služba hrazena. Úhrada služeb KLIENTEM představuje jeho přijetí ceny nabízené POSKYTOVATELEM.
2.5. Služby nabízené prostřednictvím platformy EU-LABEL se mohou v průběhu času měnit, jak vylepšujeme nebo přidáváme nové funkce. Tyto služby můžeme kdykoli bez upozornění pozastavit, upravit nebo ukončit. Můžeme také kdykoli odstranit jakýkoli obsah ze Služeb.
2.6. Tato servisní smlouva je přiložena a musí být vykládána společně s přílohou 1 – Smlouva o zpracování osobních údajů

3. Doba trvání smlouvy

3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců v závislosti na KLIENTEM zvoleném předplatném, počínaje datem zadání objednávky nebo datem vytvoření účtu a závazky smluvních stran nabývají platnosti od tohoto data. Po uplynutí lhůty, pokud nedojde k žádnému požadavku na přerušení služeb, bude předplatné automaticky prodlouženo se stejnou původně zvolenou dobou.
3.2. Jakmile bude provedena a potvrzena platba zvoleného typu předplatného, bude mít KLIENT přístup ke službám zahrnutým v balíčku předplatného od okamžiku potvrzení platby Poskytovatelem. Storno objednávky je možné provést až do provedení platby. Jakékoli chyby, které se vyskytnou v objednávce provedené zákazníkem, mohou být opraveny, dokud nebude platba potvrzena poskytovatelem služby prostřednictvím e-mailu zaslaného na eulabelinfo@gmail.com nebo ne. telefonicky +40759653566 od pondělí do pátku mezi 08:00 a 16:00.
3.3. Pokud KLIENT neoznámí zrušení zvoleného předplatného alespoň 30 kalendářních dnů před uplynutím doby platnosti předplatného, bude předplatné každý rok automaticky bez jakýchkoli formalit prodlouženo.
3.4. Pokud si ZÁKAZNÍK přeje změnit zvolený typ předplatného během období, ve kterém je aktivní dříve zvolené předplatné, je to možné na https://app.eu-label.info/plan. v případě upgradu balíčku a v případě downgradu balíčku nabývá účinnosti po uplynutí doby, na kterou již KLIENT zaplatil, a provede novou platbu, za menší balíček.
3.5. Účet KLIENTA i všechna data zadaná do platformy (zákazníci, digitální štítky, nutriční údaje, schůzky atd.) budou automaticky smazány 6 měsíců po vypršení předplatného.
3.6. ZÁKAZNÍK může požádat o vrácení provedené platby do 14 dnů v případě, že není spokojen se sjednanou službou. Vrácení platby provede POSKYTOVATEL co nejdříve bankovním převodem.
3.6.1. Pokud existovaly mezibankovní provize za zpracování/inkaso plateb, budou odečteny z částky, která bude vrácena ZÁKAZNÍKOVI.
3.6.2. V situaci, kdy KLIENT těžil z aktivní propagace (30 dní bezplatného vyzkoušení), nemůže mít prospěch z vrácení platby.

4. Hodnota smlouvy a platba

4.1. Za poskytnuté služby KLIENT uhradí POSKYTOVATELI částku předplatného, poskytnutého v okamžiku uzavření objednávky. V situaci, kdy KLIENT požaduje přizpůsobený webový modul/službu, bude kromě hodnoty předplatného uhrazena i hodnota služeb poskytovaných pro vytvoření přizpůsobeného modulu, jejíž výše bude stanovena po vzájemné dohodě v závislosti na složitost práce.
4.2. POSKYTOVATEL bude případně zasílat pravidelná oznámení o platbách podle zvoleného typu předplatného.
4.3. V případě, že váš přístup na https://app.eu-label.info bude na dlouhou dobu přerušen z důvodu POSKYTOVATELE (dočasné nebo trvalé přerušení služby z různých důvodů), budete moci obdržet částku zpět peníze představující část předplatného zůstaly nevyužity po dobu, na kterou bylo předplatné uskutečněno, poté, co jste v tomto ohledu učinili žádost.
4.4. V žádném případě nemůže být POSKYTOVATEL povinen uhradit peněžní částky vyšší, než je hodnota zbývajícího úpisu.
4.5. Všechny ceny zobrazené na webu a platformě https://app.eu-label.info/plan nezahrnují DPH.

5. Dostupnost zobrazených služeb

5.1 Nabídka POSKYTOVATELE týkající se služeb a jejich ceny je platná po dobu, kdy je zobrazována na https://eu-label.info. POSKYTOVATEL splní své smluvní povinnosti, jakmile KLIENT provede platbu související s vybranou službou.
5.2. Jakékoli změny sazeb nebo týkající se dostupnosti služeb budou sděleny e-mailem na kontaktní adresu KLIENTA v uživatelském účtu nebo prostřednictvím aplikace nejméně 30 dní před jakoukoli změnou. Služby údržby aplikací jsou oznamovány prostřednictvím aplikace nebo e-mailem.
5.3. ZÁKAZNÍK odpovídá za aktualizaci údajů v uživatelském účtu, jakmile dojde ke změnám. POSKYTOVATEL nepřebírá žádnou odpovědnost v případě škod nebo škod jakéhokoli druhu z důvodu nemožnosti přístupu na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu.
5.4. Přístup ke službám EU-LABEL je možný do ukončení služby a/nebo smazání zákaznického účtu bez ohledu na technologický pokrok nebo změny, pokud ZÁKAZNÍK nepřestane platit své předplatné. Tento přístup zahrnuje také legislativní aktualizace dostupných služeb a asistenci po celou dobu trvání této smlouvy.
5.5. Přístup ke službám EU-LABEL je možný, pokud je aktuálně zaplaceno platné předplatné. V případě, že KLIENT neuhradí poplatek za předplatné po jeho uplynutí, bude jeho účet omezen a po 60 dnech neuhrazení bude smazán s ohledem na to, že KLIENT si již nepřeje sjednané služby využívat.

5.6. POSKYTOVATEL vynakládá veškeré úsilí na zajištění trvalého přístupu k nabízeným službám, avšak dostupnost služby může garantovat pouze v rozsahu 99,8%. Období dostupnosti nezahrnuje období údržby oznámené předem e-mailem nebo v rámci služby, ale zahrnuje tato neoznámená období údržby. S ohledem na závislost nabízených služeb na přístupu k internetu, možná technická a systémová omezení, která se mohou objevit, přebírá POSKYTOVATEL povinnost pečlivosti ohledně dostupnosti služeb podle výše uvedeného procenta. Pokud KLIENT nemohl přistupovat ke službě z důvodů na straně POSKYTOVATELE po dobu delší, než je uvedeno výše, může požádat o poměrnou náhradu zaplaceného předplatného za období, ve kterém byla služba nedostupná.
5.7. V podmínkách, kdy požadovaná služba již není dostupná, z důvodů přičitatelných POSKYTOVATELI, může KLIENT exportovat svá knihkupectví a digitální štítky v tabulkovém formátu. V podmínkách, kdy požadovaná služba již není dostupná, z důvodů přičitatelných KLIENTOVI (neplacení, porušení této smlouvy atd.), se POSKYTOVATEL bude snažit, avšak bez záruky, nabídnout KLIENTOVI přístup k exportu svého zákazníka. nomenklatura v tabulkovém formátu . POSKYTOVATEL nemůže převzít žádnou povinnost týkající se způsobu načítání těchto dat do jiných IT systémů.

5.8. Služby nabízené na této platformě NEfungují offline.

5.9. Služby mají určitá přiměřená omezení používání, jako například:

PŘEDPLATNÉ
Volný, uvolnit – Maximální počet digitálních štítků 3; – Analytika.
Startér – Maximální počet digitálních štítků 40; – Analytika.
Základní – Maximální počet digitálních štítků 100; – Analytika;
- Import / Export souborů Excel.

Standard -Maximální počet digitálních štítků 150; – Analytika;
- Import / Export souborů Excel;
- Přizpůsobitelné QR kódy.
Plus – Maximální počet digitálních štítků 400; – Analytika;
- Import / Export souborů Excel;
- Přizpůsobitelné QR kódy;
– Rozhraní platformy lze upravit na přání KLIENTA.

Pro – Neomezený maximální počet digitálních štítků; – Analytika;
- Import / Export souborů Excel;
- Přizpůsobitelné QR kódy;
– Rozhraní platformy lze upravit na přání KLIENTA.
Personalizované – Všechny požadavky KLIENTA budou prodiskutovány a odsouhlaseny.

Poznámka: Po překročení výše uvedených limitů nelze vytvářet žádné další digitální štítky, dokud si nezakoupíte vyšší předplatné.

5.10. Na žádost KLIENTA mohou QR kódy, které byly uvedeny do provozu, přesměrovávat na jinou URL / webovou stránku, KLIENT je výhradně odpovědný za veškerý obsah existující na této adrese.
5.11. V aktuálním roce se účtují pouze nové štítky
5.12. Dříve vytvořené značky zůstávají aktivní bez dalších nákladů
5.13. ZÁKAZNÍKOVÉ náklady se progresivně nezvyšují
5.14. Stávající štítky lze udržovat zaplacením minimálního ročního předplatného – pokud již nepotřebujete žádné nové štítky.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Práva a povinnosti ZÁKAZNÍKA
6.1.1. ZÁKAZNÍK je výhradně odpovědný za veškerý obsah na svém účtu nebo za jakékoli porušení zákona nebo práv třetí strany.
6.1.2. KLIENT se zavazuje využívat služeb nabízených POSKYTOVATELEM v plné zákonnosti a se znalostí platných právních ustanovení týkajících se jím vykonávané činnosti.
6.1.3. Zavazuje se plně dodržovat ustanovení související s autorským právem a ochranou osobních údajů s ohledem na údaje zadávané do systému.
6.1.4. Přebírá plnou odpovědnost za vytvoření, přizpůsobení, správu, správu, přesnost a legálnost virtuálních tagů vydávaných pomocí nabízených služeb. 6.1.5. KLIENT bude zpracovávat osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a je povinen dodržovat právní předpisy v této oblasti a předem informovat své zákazníky o tom, že jejich údaje budou vloženy do webové platformy EU-LABEL a POSKYTOVATEL nemůže nést odpovědnost. za jakékoli škody nebo porušení práv na soukromí takových osob.
6.1.6. Porozumět smluvním podmínkám a souhlasit s nimi.

6.2. Práva a povinnosti POSKYTOVATELE
6.2.1. POSKYTOVATEL zajišťuje:
– možnost vytvářet, upravovat, spravovat a spravovat nasmlouvané webové služby prostřednictvím webové platformy EU-LABEL;
– zálohování dat;
– připojení k systému prostřednictvím zabezpečeného komunikačního protokolu (https);
– synchronizace dat uživatelských účtů takovým způsobem, aby byla dostupná z jakéhokoli typu zařízení, odkudkoli, prostřednictvím přístupu k internetu. Nabízené služby NEFUNGUJÍ v offline verzi.
6.2.2. https://app.eu-label.info působí jako hostitel obsahu přidaného KLIENTEM podle podmínek zákona 365/2002 o elektronickém obchodu. Zároveň je omezená část dat uložena také na počítačích KLIENTA. Místo toho se data neukládají v prohlížeči ani v mobilu. POSKYTOVATEL nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu přístupových hesel k uživatelskému účtu ani za aktivity, které mohou kompromitovat účet KLIENTA. Pokud POSKYTOVATEL obdrží oznámení o existenci služeb s a
nezákonné vystoupení ze strany KLIENTA, si vyhrazuje právo pozastavit uživatelský účet nebo zablokovat přístup k němu.
6.2.3. Každý KLIENT bude mít systém uživatelů, kterým lze nakonfigurovat určitou sadu práv. KLIENT nese plnou odpovědnost, pokud KLIENTEM schválení uživatelé poruší ustanovení dokumentů uvedených v bodě 2.6 této smlouvy nebo se zapojí do nezákonné či nemorální činnosti.

6.2.4. POSKYTOVATEL nesleduje ani nevykonává žádnou kontrolu nad údaji a dokumenty KLIENTA.
6.2.5. POSKYTOVATEL nabízí nevýhradní a neomezené právo užívání (licence) v čase a prostoru po dobu předplatného, k využívání nabízených služeb. 6.2.6. Pokud je doba provozuschopnosti nižší než 99,8%, nabídneme procentuální kompenzaci z hodnoty předplatného podle článku 5.5.
6.2.7. POSKYTOVATEL má právo shromažďovat anonymní údaje o tom, jak využívat jeho služby (IP adresa, datum/čas atd.).
6.2.8. POSKYTOVATEL nebude shromažďovat osobní údaje uživatelů, kteří skenují QR kódy, shromážděná data budou zahrnovat pouze jazyk, zemi, prohlížeč a typ použitého zařízení.

7. Registrace, hesla a odpovědnosti

7.1. Zaregistrujte si účet na https://app.eu-label.info/auth/signup. POSKYTOVATEL doporučuje registrovaným uživatelům, aby svá přístupová hesla nikomu nesdělovali. 7.2. Nelze zaručit, že přenos dat přes internet bude bezpečný 100%. V souladu s tím, navzdory naší snaze chránit vaše informace a používat zabezpečené protokoly přenosu informací (https), POSKYTOVATEL nemůže zajistit ani zaručit bezpečnost informací přenášených ZÁKAZNÍKEM POSKYTOVATELI. Veškeré informace zaslané POSKYTOVATELI proto budou činěny na riziko KLIENTA.
7.3. Jakýkoli neoprávněný přístup k neveřejným prvkům webu https://app.eu-label.info nebo přístup jiných osob než oprávněných k účtu EU-LABEL představuje trestný čin neoprávněného přístupu do IT systému a bude sankcionováno podle platných rumunských právních předpisů.

8. Smluvní odpovědnost

8.1. KLIENT ručí za zadané údaje a nese plnou odpovědnost za způsob a účel využití služeb poskytovaných POSKYTOVATELEM i za způsob, jakým konfiguruje systém uživatelů, kteří mají přístup k účtu KLIENTA, a jejich chování.
8.2. ZÁKAZNÍK je výhradně odpovědný za správné a úplné zadání informací, jakož i za zachování přesnosti nebo aktualizace informací v účtu EU-LABEL.
8.3. POSKYTOVATEL nemůže nést odpovědnost, pokud KLIENT používá zpřístupněné aplikace a služby pro nezákonné nebo nemorální účely.
8.4. ZÁKAZNÍK souhlasí s tím, že je výhradně odpovědný a odškodní POSKYTOVATELE za jakékoli škody, náklady nebo omezení zisku vzniklé v důsledku jakéhokoli podvodného jednání z jeho strany. Prostřednictvím tohoto dokumentu KLIENT chápe a souhlasí s tím, že POSKYTOVATEL předá jeho údaje vyšetřovacím orgánům, pokud mu to zákon ukládá.
8.5. Přestože se v každém okamžiku snažíme zajistit kvalitu a správnost zpráv zveřejněných na stránce, POSKYTOVATEL nemůže výslovně ani implicitně zaručit obsah, software nebo produkty a služby publikované pod jeho záštitou. POSKYTOVATEL nepřebírá za žádných okolností žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu nebo chybu
způsobené přímo nebo nepřímo za jakýkoli přímý nebo nepřímý ušlý zisk (včetně mimo jiné tohoto výčtu: škody za ušlý zisk, přerušení podnikání nebo jiné finanční škody), utrpěné v důsledku používání nebo přerušení používání nebo nedostatečná pravidelnost informací a služeb poskytovaných webem.
8.6. KLIENT prohlašuje, že před objednáním služby zkontroloval bezplatnou verzi webu dostupnou na https://app.eu-label.info/ a že tato webová služba nabízená platformou EU LABEL plně vyhovuje jeho potřebám v době nákup.

9. Ukončení smlouvy

9.1. Tato smlouva zaniká v následujících případech:
– Strany se vzájemně dohodly na ukončení smlouvy;
– neplnění nebo opakované vadné plnění smluvních povinností jednou ze stran;
– Jednostranné rozhodnutí jedné ze stran, zaslané písemně druhé straně, doručení výpovědi musí proběhnout alespoň 30 kalendářních dnů přede dnem stanoveným pro ukončení spolupráce;
– V případě zrušení, likvidace, konkurzu, odebrání provozního oprávnění jednomu z dodavatelů, v takovém případě budou strany povinny uspokojit dluhy jednoho vůči druhému, vzniklé dluhy až do zásahu příčiny zmizení

10. Zřeknutí se odpovědnosti

10.1. POSKYTOVATEL nebude odpovědný za žádné materiální nebo morální škody, žádné škody nebo náklady, které mohou vzniknout z prodlení s platbami, za které odpovídá KLIENT, jakož i porušení jakýchkoli právních povinností z jeho strany, pokud nejsou zaviněny POSKYTOVATELE.
10.2. POSKYTOVATEL službu nabízí a nenese odpovědnost za žádnou materiální nebo morální újmu, která může vzniknout používáním platformy KLIENTEM nebo skutečností, že KLIENT plně nepochopil, jak sjednaná služba funguje.
10.3. POSKYTOVATEL neposkytuje žádné přímé ani nepřímé záruky, že SLUŽBA splní požadavky ZÁKAZNÍKA nebo že bude poskytována bez přerušení, bezpečně nebo bez chyb jakéhokoli druhu, ale vynaloží veškeré úsilí, aby poskytoval stabilní a funkční službu.
10.4. Zákazník je výhradně zodpovědný za účet a/nebo přístup k němu. Zákazník učiní veškerá opatření, aby neumožnil přístup k účtu neoprávněným nebo zlomyslným osobám, které by tak mohly provádět různé operace, přidávat/odstraňovat virtuální tagy, importovat exportní tagy, přesměrovávat nebo jakékoliv jiné změny v účtu, které by mohly ovlivnit dobré fungování smluveného služby. Zákazník ověří správnost údajů zadaných do systému svými zaměstnanci (provozovateli platformy), aby se vyhnul potenciálnímu podvodu.
10.5. Pro situace, kdy dochází k velkému prodeji a provedené transakce je obtížné ručně ověřit (např.: supermarkety, lékárny atd.), doporučujeme zakoupit vyhrazené předplatné a integrovat váš interní prodejní software s EU-Label pomocí rozhraní dostupného zde.

11. Důvěrnost

11.1. Žádná ze smluvních stran nemá právo bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany:
– sdělit jakékoli důvěrné informace třetí straně, kromě osob zapojených do vývoje a plnění smlouvy;
– použít jakékoli důvěrné informace nebo informace, ke kterým má během trvání smlouvy přístup, k jinému účelu, než je plnění svých závazků. Všechny důvěrné informace musí jako takové označit strana, která je prohlašuje za důvěrné.
11.2. Výše uvedené omezení nebude platit, pokud:
– informace byly smluvní straně známy před jejich obdržením při plnění této smlouvy;
– informace byly přístupné veřejnosti;
– dotyčná strana byla v souladu s právními předpisy povinna předmětné informace sdělit.

12. Vyšší moc

12.1. Vyšší moc osvobozuje strany od odpovědnosti v případě částečného nebo úplného nesplnění závazků převzatých touto smlouvou. Vyšší moc znamená událost nezávislou na vůli stran, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou, která nastala po uzavření smlouvy a která stranám brání v úplném nebo částečném plnění převzatých závazků.
12.2. Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna informovat druhou stranu písemně nejpozději do 5 dnů od jejího vzniku.
12.3. Strana, která se dovolává vyšší moci, má povinnost oznámit druhé straně ukončení jejího důvodu do 15 dnů od ukončení.
12.4. Pokud tyto okolnosti a jejich následky trvají déle než 2 měsíce, může každý partner od dalšího plnění smlouvy odstoupit. V tomto případě nemá žádná ze stran právo požadovat po druhé straně náhradu, ale má povinnost dostát všem svým závazkům do tohoto data.

13. Rozhodné právo

13.1. Práva a povinnosti stran vyplývající z této smlouvy, stejně jako všechny právní účinky, které z ní vyplývají, budou vykládány a řízeny platným rumunským právem.
13.2. Jakýkoli spor související s touto dohodou bude vyřešen smírnou cestou, a pokud smírné urovnání nebude možné, bude předložen rozhodci. V případě, že se strany nedohodnou na jmenování rozhodce do 15 dnů od oznámení sporu, pravomoc se vrátí na rumunské soudy v kraji, kde sídlí POSKYTOVATEL.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Strany prohlašují, že si vyjednaly všechny podmínky této smlouvy a podpisem smlouvy je výslovně akceptují, přičemž jakákoli předchozí dohoda mezi nimi nevyvolává právní účinky.
14.2. POSKYTOVATEL si vyhrazuje právo tyto podmínky pravidelně aktualizovat a upravovat. V takových případech bude KLIENT předem informován zveřejněním těchto zásad na webových stránkách 15 dnů před jejich nabytím účinnosti, proto doporučujeme KLIENTOVI pravidelně kontrolovat obsah tohoto dokumentu.
14.3. Jakékoli oznámení POSKYTOVATELI musí být zasláno elektronicky na emailovou adresu eulabelinfo@gmail.com .
14.4. KLIENT prohlašuje, že porozuměl a souhlasí s tím, že virtuální etikety (e label) vydávané prostřednictvím cloudové platformy POSKYTOVATELE nemají žádnou účetní ani finanční hodnotu, ale slouží pouze k evidenci nutričních údajů a dalších informací o produktu ze strany zákazníků této.

KONTAKTUJTE NÁS

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se platformy nebo získat další informace týkající se používání platformy, prosím

kontaktujte nás na contact@eu-label.info

Dodatek 1
ke smlouvě o webových službách EU-LABEL

Postupy zpracování osobních údajů EU-LABEL jsou v souladu s GDPR. Provozovatel (zákazník, který si objednal službu na platformě eu-label), Autorizovaný ( https://app.eu label.info ), EU-LABEL – SC SEMICOLON SRL, poskytovatel).
Tento dokument je platný od data _____________ a má účinky pro KLIENTA po jeho přijetí zadáním objednávky na platformě EU-LABEL. Dokument obsahuje konkrétní pravidla pro zpracování osobních údajů předávaných zákazníkem jako provozovatelem společnosti EU-LABEL jako oprávněnému zástupci v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. povahy a ohledně volného pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), jakož i veškerých následných vnitrostátních právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.
Uživatel EU-LABEL opravňuje poskytovatele (SC SEMICOLON SRL) ke zpracování osobních údajů za účelem poskytování služeb EU-LABEL v závislosti na vámi zvoleném předplatném EU-LABEL.
Při používání STRÁNKY platí ustanovení této přílohy. Před poskytnutím osobních údajů (včetně e-mailové adresy) jakýmkoli způsobem je uživatel výslovně požádán, aby přijal tyto zásady.
Čl. 1. Použité termíny
V tomto dokumentu budou použité pojmy vykládány v souladu s GDPR a tam, kde je to vhodné, budou mít pojmy definice stanovené v čl. 4 GDPR.
Čl. 2. Předmět zpracování
Představuje zpracování OPRÁVNĚNÝCH OSOB zaslaných PROVOZOVATELEM za účelem poskytování služeb uvedených v hlavní smlouvě o poskytování služeb EU-LABEL, připojené v horní části souboru.
Článek 3. Požadované údaje
Vytvoření uživatelského účtu na EU-LABEL vyžaduje poskytnutí určitých informací, jako je uživatelské jméno (e-mailová adresa), ne. telefonní číslo, heslo a údaje o společnosti, pro kterou je účet vytvořen. Uživatelské jméno je e-mailová adresa, kterou doporučujeme patřit společnosti. Tuto e-mailovou adresu používáme ke komunikaci s vámi. Osobní údaje, které zadáváte do platformy EU-LABEL o vás, vašich zákaznících nebo zaměstnancích, patří vám. EU-LABEL tyto údaje nepoužívá k žádnému jinému účelu, než k tomu, aby vám poskytoval služby, pro které jste si vytvořili účet EU
OZNAČENÍ.
Dodržujeme zákonná ustanovení týkající se ochrany osobních údajů a zavádíme technická a organizační opatření k ochraně všech operací přímo či nepřímo souvisejících s osobními údaji, která zabraňují neoprávněnému či nezákonnému zpracování, jakož i náhodné či nezákonné ztrátě nebo zničení.
Údaje o zákaznících PROVOZOVATELE
Uživatel může do EU-LABEL ukládat zákazníky fyzických i právnických osob. Veškeré osobní údaje se nevztahují na údaje společnosti, ale na údaje, které mohou identifikovat osobu, tj. jméno, příjmení, emailová adresa, č. telefonní číslo, datum narození. Všechny tyto údaje
patří vám a EU-LABEL je používá pouze k poskytování služeb, pro které jste si vytvořili účet EU-LABEL, schůzek podle vašeho předplatitelského plánu. PROVOZOVATEL může prostřednictvím vlastních polí přidávat další další osobní údaje přímo do svého zákaznického účtu, které ADVOKÁT nemá jak předvídat. Provozovatel tedy musí zajistit, aby i tyto údaje plně vyhovovaly zásadám ochrany a zpracování osobních údajů.
Údaje o zaměstnancích PROVOZOVATELE
V řešení EU-LABEL můžete ukládat data o zaměstnancích. Stejně jako u osobních údajů vašich zákazníků, i osobní údaje vašich zaměstnanců patří vám a EU-LABEL tyto údaje používá pouze za účelem poskytování služeb, pro které jste si v řešení EU-LABEL vytvořili účet.
Umění. 5. Konkrétní pokyny
V souladu s touto smlouvou dává PROVOZOVATEL následující konkrétní pokyny ADVOKÁTNÍMU:
5.1. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje získané od automatizovaného PROVOZOVATELE přímo za účelem stanoveným v čl.7.
5.2. Shromažďovat a zpracovávat informace, pokud jeho dokumenty odeslané a hostované na platformě EU-LABEL byly otevřeny a/nebo prohlíženy klienty PROVOZOVATELE. Umění. 6. Doba zpracování
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání hlavní smlouvy o poskytování služeb.
Umění. 7 Účel a povaha zpracování
Poskytování služeb EU-LABEL v závislosti na zakoupeném balíčku služeb.
Umění. 8 Dílčí autorizace
V situaci, kdy zpracování údajů PROVOZOVATELE nebo některých částí zpracování provádí OPRÁVNĚNÝ prostřednictvím jiných osob, nazývaných SUBOPRÁVNĚNÍ, musí dodržovat následující zásady:
8.1. Pro případné podoprávněné osoby získává AUTORIZANT obecné oprávnění uzavírat subdodávky s jakýmkoli jiným poskytovatelem, který má odpovídající úroveň ochrany uznanou rozhodnutím Evropské komise, která je nezbytná pro určité části zpracování údajů podle této smlouvy, která zajišťuje úroveň přiměřeného zabezpečení, alespoň na úrovni této smlouvy. Toto oprávnění zahrnuje povinnost informovat PROVOZOVATELE, a to prostřednictvím zprávy prostřednictvím účtu na webových stránkách OPRÁVNĚNÉHO nebo e-mailem. PROVOZOVATEL má možnost vznést námitky do 2 pracovních dnů.
Umění. 9. Práva a povinnosti PROVOZOVATELE
9.1. Obdržet informace od OPRÁVNĚNÉ nebo ověřit prostřednictvím auditora, zda OPRÁVNĚNÁ má a zavádí adekvátní technická a organizační opatření, aby zpracování odpovídalo požadavkům GDPR; ověření proběhne na základě předchozího písemného oznámení zaslaného nejméně 10 pracovních dnů před provedením ověření;
9.2. Obdržet pomoc ADVOKÁTA při plnění jeho povinnosti odpovídat na žádosti dotčených osob ohledně výkonu jejich práv stanovených GDPR;
9.3. Dodržovat své povinnosti dle GDPR jako Provozovatele, pokud jde o osobní údaje shromažďované nebo zpracovávané OPRÁVNĚNÝM, jeho jménem; 9.4. Povinnost informovat dotčené osoby podle GDPR, včetně informací týkajících se zpracování údajů OPRÁVNĚNOU na základě této smlouvy;
9.5. Povinnost nést výhradní odpovědnost za stanovení právního základu pro zpracování osobních údajů, které jsou předmětem této smlouvy;
9.6. Povinnost zavést vhodná technická a organizační opatření dle GDPR, včetně zajištění předání údajů od subjektů údajů OPRÁVNĚNÉMU; 9.7. PROVOZOVATEL bere na vědomí, že od okamžiku vymazání údajů po ukončení poskytování služeb OPRÁVNĚNÝM v souladu s povinnostmi GDPR a čl. 10 této smlouvy, data již nelze obnovit a je plnou odpovědností PROVOZOVATELE, aby zajistil jejich úplnou kopii.
9.8. Ve všech situacích, kdy je OBSLUHA tím, kdo musí splnit povinnost, jako je např. informování subjektu údajů o porušení zabezpečení osobních údajů, ADVOKÁT nemůže nést odpovědnost za nečinnost PROVOZOVATELE v rámci této povinnosti.
Umění. 10. Práva a povinnosti ADVOKÁTA:
10.1. Povinnost informovat PROVOZOVATELE nejpozději do 10 dnů, pokud podle názoru ADVOKÁTA pokyn porušuje GDPR a/nebo jiné zákonné ustanovení týkající se zpracování osobních údajů;
10.2. Povinnost zajistit bezpečnost osobních údajů zpracovávaných jménem PROVOZOVATELE v souladu s čl. 32 GDPR as čl. 11 této přílohy; 10.3. Povinnost bez zbytečného odkladu informovat PROVOZOVATELE o porušení zabezpečení osobních údajů PROVOZOVATELE při zpracování prováděném OPRÁVNĚNOU;
10.4. Povinnost pomoci PROVOZOVATELE se všemi nezbytnými informacemi, aby mohl v případě potřeby oznámit narušení bezpečnosti údajů příslušnému orgánu, avšak bez náhrady PROVOZOVATELE v jeho oznamovací povinnosti;
10.5. Povinnost pomáhat PROVOZOVATELE při řešení žádostí dotčených osob nebo předat PROVOZOVATELE jakoukoli žádost obdrženou od dotčených osob, ve vztahu k osobním údajům, které byly shromážděny a zpracovány Oprávněnou osobou, nejpozději do 5. kalendářních dnů od jeho obdržení. Tato pomoc neplatí v situaci, kdy již má PROVOZOVATEL v technických nástrojích poskytovaných OPRÁVNĚNOU možnost přímo vyřešit požadavek subjektu údajů (např. Právo na přístup – kdy již má PROVOZOVATEL veškeré informace o tom, jaké údaje má k dispozici). sbírat);
10.6. Povinnost nepředávat osobní údaje a/nebo důvěrné informace, které mohou být osobními údaji, o kterých se dozvěděl při plnění smlouvy; 10.7. Povinnost zajistit proškolení pracovníků oprávněných zpracovávat osobní údaje, ohledně důvěrnosti těchto údajů;
10.8. Povinnost zahrnout povinnost mlčenlivosti vůči zaměstnancům a sub-agentům; 10.9. Právo sdělit určité osobní údaje na základě zákonné povinnosti nebo jiné podmínky stanovené zákonem na žádost úřadu, veřejných institucí nebo soudů.
10.10. Právo najímat sub-zmocněnce podle čl. 8 nebo v situaci, kdy obdržel souhlas od PROVOZOVATELE;
10.11. Právo na úhradu nákladů vzniklých poskytnutím asistence PROVOZOVATELE, v situacích stanovených GDPR dle čl. 9, pokud překročí měsíční náklady na služby poskytované OPRÁVNĚNOU.
10.12. Právo používat anonymizované statistické informace jako výsledek činností vykonávaných na základě této smlouvy nebo celé její činnosti.
10.13. OPRÁVNĚNÝ nemůže stanovit účely nebo prostředky zpracování osobních údajů, ty stanoví výhradně PROVOZOVATEL.
Čl.11 Zabezpečení zpracování
11.1. OPRÁVNĚNÝ musí zavést vhodná technická a organizační opatření k zajištění odpovídajících bezpečnostních opatření souvisejících s rizikem v souladu se správnou průmyslovou praxí. Při stanovení vhodné úrovně zabezpečení musí pověřenec vzít v úvahu aktuální fázi vývoje, náklady na implementaci a povahu, rozsah, kontext a účely zpracování, jakož i riziko různého stupně pravděpodobnosti a závažnosti práva a svobody fyzických osob, jakož i rizika, která vznikají v důsledku zpracování, zejména s ohledem na ta, která mohou náhodně nebo nezákonně vést ke zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému zpřístupnění přenášených osobních údajů , uloženy nebo jinak zpracovány, nebo k neoprávněnému přístupu k nim.
11.2. ADVOKÁT v této souvislosti stanovil interní aplikaci následujících organizačních a technických bezpečnostních opatření pro zabezpečení osobních údajů s přihlédnutím k druhu vykonávané činnosti:
– omezený přístup do databáze pro velmi omezený počet zaměstnanců ADVOKÁTA.
– trvalé sledování přístupu do databáze;
– šifrování spojení používaného Operátorem pro přístup ke službě pomocí SSL; – hesla zákazníků uložená zašifrovaná;
– pravidelné zálohy
11.3. ADVOKÁT může dobrovolně zasílat periodicky prováděné shrnutí závěrů bezpečnostních auditorů (po výmazu obchodních nebo důvěrných informací) PROVOZOVATELŮM, aby prokázal své pokračující aktivity v této věci.
Článek 12 Omezení odpovědnosti
Provozovatel se zavazuje zprostit ADVOKÁTA jakékoli odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout z:
– nedodržení smlouvy v důsledku událostí, které přesahují jakoukoli odpovědnost ADVOKÁTA.
– dodržování pokynů PROVOZOVATELE nebo nerespektování pokynů PROVOZOVATELE je předem odůvodněno upozorněním na jeho nezákonnost;
– chybějící nebo vadný souhlas dotčených osob nebo použití nesprávného právního základu ze strany Provozovatele.
– nedodržení smlouvy v důsledku jednání PROVOZOVATELE. Čl.13 Vymezení odpovědnosti
PROVOZOVATEL a ADVOKÁT vymezují své povinnosti týkající se zajištění ochrany osobních údajů (například zajištění důvěrnosti nebo bezpečnosti zpracování) v závislosti na přístupu a účinné kontrole nad údaji, a to jak ze smluvního, tak technického hlediska.

Aktualizováno dne: 29.01.2024

Logo EU-Label – Transparentní platforma produktových QR kódů

Copyright © 2023

Ve vlastnictví Semicolon

O nás

Následuj nás

cs_CZCS