PODMIENKY

 

ÚVOD

Tento dokument predstavuje zmluvu, na základe ktorej spoločnosť SEMICOLON SRL poskytuje služby prezentované na webovej stránke https://eu-label.info a https://app.eu-label.info. Toto je potrebné výslovne akceptovať prostredníctvom formulára objednávky služby na tejto webovej stránke. Akákoľvek objednávka je dokončená online zákazníkom prijatím tejto zmluvy. Aktualizované dňa: 05.12.2023

zmluvné strany

POSKYTOVATEĽ – SC SEMICOLON SRL, tvorca a správca platformy EU LABEL.info, so sídlom Valea Lupului, str. Ecaterina Teodoroiu č. 19, miestnosť 3, zapísaná na živnostenskom úrade pod č. J22/1147/2019 CUI RO40756462, zastúpená pánom Șolopa Stefanom ako správcom, prevádzkovateľom platformy https://eu-label.info.
ZÁKAZNÍK – zaregistrovaný na webovej stránke a identifikovaný podľa údajov zadaných v objednávkovom formulári. Tieto informácie budú uložené v databáze a príjemca ich môže v prípade potreby aktualizovať v rámci účtu.
Používateľ platformy EU-Label a všetkých služieb ponúkaných prostredníctvom nej súhlasil s nasledujúcim:
– Akákoľvek objednávka uskutočnená a potvrdená OBJEDNÁVATEĽOM zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“ predstavuje akceptáciu OBJEDNÁVATEĽA ponuky POSKYTOVATEĽA za podmienok uvedených v čl. 9 zákona o elektronickom obchode 365/2002. Vyplnenie (zaškrtnutie) tohto políčka je povinné a má rovnakú hodnotu ako holografický podpis a predstavuje elektronický podpis v zmysle čl. 4 bod 3 zákona o elektronickom podpise č. 455/2001.

  •  DEFINÍCIE: https://eu-label.info, EU-LABEL: webová stránka a obchodný názov, ako aj súbor služieb dostupných na tejto webovej stránke alebo jej subdoménach.
  • SLUŽBA: služby sprístupnené Poskytovateľom prostredníctvom webovej stránky https://eu label.info / https://app.eu-label.info, vo forme SAAS (softvér ako služba) na základe predplatného.
  • KLIENT: fyzická alebo právnická osoba, ktorá zadá objednávku na stránke https://app.eu label.info alebo iným spôsobom zobrazeným na stránke, ako je telefón, email a pod.
  • OBJEDNÁVKA: akcia nákupu jednej alebo viacerých služieb zobrazených na webovej stránke https://eu-label.info / https://app.eu-label.info vykonaná zákazníkom, ktorý chce tieto služby využívať .
  • NÁVŠTEVNÍK: fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi webovú stránku https://eu-label.info / https://app.eu-label.info bez zakúpenia služieb a bez zadania Objednávky.
  • ZMLUVA NA DIAĽKU: podľa zákona predstavuje akúkoľvek zmluvu uzatvorenú medzi EU – LABEL a KLIENTOM bez súčasnej fyzickej prítomnosti oboch strán, s výhradným použitím jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku, a to až do momentu, kedy zmluva je uzavretá, a ktorá podlieha informačným požiadavkám KLIENTA zo strany EU-LABEL, pred tým, ako nastanú účinky uzatvorenej zmluvy;

2. Namietať a akceptovať túto zmluvu o poskytovaní služieb

2.1. Táto zmluva o poskytovaní služieb sa vzťahuje na všetky objednávky alebo účty uskutočnené prostredníctvom https://app.eu-label.info (objednávkový formulár, kontaktný formulár, telefón, e-mail). Zákazník sa zaväzuje zoznámiť sa s týmito podmienkami pred vykonaním a
objednať alebo otvoriť účet. Všetky objednávky a otvorenie účtu znamenajú, že zákazník súhlasí so všetkými týmito podmienkami služby. Prijatie tejto zmluvy zo strany zákazníka sa vykoná zaškrtnutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami“. Používaním webovej stránky ako aj služieb ponúkaných prostredníctvom platformy EU-LABEL nesie KLIENT priamu zodpovednosť za následky vyplývajúce z jej používania. KLIENT je tiež zodpovedný za akúkoľvek materiálnu, intelektuálnu, elektronickú alebo akúkoľvek inú škodu spôsobenú ním alebo jeho zamestnancami STRÁNKE, OBSAHU, SLUŽBE, EU-LABEL alebo akejkoľvek tretej strane, s ktorou má EU-LABEL uzatvorenú platnú zmluvu, v súlade s legislatívou. v platnosti.
2.2. POSKYTOVATEĽ si vyhradzuje právo tieto podmienky služby kedykoľvek upraviť. Verzia platná pre zadanú objednávku je platná na https://app.eu-label.info v čase zadania objednávky zákazníkom.
2.3. K službám je možné pristupovať z množstva rozhraní, ako sú: desktopové aplikácie, ktoré sú nainštalované v operačných systémoch Windows, Mac a Linux, aplikácie pre iOS a Android a webové prehliadače. 2.4. Cenník ponúkaných služieb nájdete na https://eu-label.info/#pricing, prípadne od zástupcu POSKYTOVATEĽA, emailom alebo telefonicky. Cena bude stanovená POSKYTOVATEĽOM v závislosti od potrieb OBJEDNÁVATEĽA a doby, na ktorú sa služba platí. Zaplatenie služieb zo strany KLIENTA predstavuje jeho akceptovanie ceny ponúkanej POSKYTOVATEĽOM.
2.5. Služby ponúkané prostredníctvom platformy EU-LABEL sa môžu časom meniť, pretože zlepšujeme alebo pridávame nové funkcie. Tieto služby môžeme kedykoľvek bez upozornenia pozastaviť, upraviť alebo prerušiť. Akýkoľvek obsah zo Služieb môžeme tiež kedykoľvek odstrániť.
2.6. Táto zmluva o poskytovaní služieb je priložená a je potrebné ju vykladať spolu s prílohou 1 – Zmluva o spracovaní osobných údajov

3. Trvanie zmluvy

3.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov, v závislosti od predplatného zvoleného KLIENTOM, počnúc dňom zadania objednávky alebo dňom vytvorenia účtu a od tohto dátumu nadobúdajú platnosť záväzky zmluvných strán. Po uplynutí obdobia, ak nedôjde k požiadavke na prerušenie služieb, sa predplatné automaticky predĺži s rovnakým obdobím, ktoré bolo pôvodne zvolené.
3.2. Akonáhle bude uskutočnená a potvrdená platba zvoleného typu predplatného, KLIENT bude mať prístup k službám zahrnutým v balíčku predplatného od momentu potvrdenia platby zo strany Poskytovateľa. Storno objednávky je možné vykonať až do uhradenia platby. Akékoľvek chyby, ktoré sa vyskytnú v objednávke vykonanej zákazníkom, môžu byť opravené až do potvrdenia platby poskytovateľom služby prostredníctvom e-mailu zaslaného na eulabelinfo@gmail.com alebo nie. telefonicky +40759653566 od pondelka do piatku v čase od 08:00 do 16:00.
3.3. Ak KLIENT neoznámi zrušenie zvoleného predplatného aspoň 30 kalendárnych dní pred uplynutím doby platnosti predplatného, každý rok sa predplatné automaticky predĺži bez akýchkoľvek formalít.
3.4. Ak si ZÁKAZNÍK želá zmeniť typ predplatného zvoleného počas obdobia, v ktorom je aktívne predtým zvolené predplatné, je to možné na https://app.eu-label.info/plan. v prípade upgradu balíka a v prípade zníženia balíka nadobudne účinnosť po uplynutí doby, za ktorú už KLIENT zaplatil, a vykoná novú platbu, za menší balík.
3.5. Účet KLIENTA, ako aj všetky údaje zadané do platformy (zákazníci, digitálne štítky, nutričné údaje, stretnutia atď.) budú automaticky vymazané 6 mesiacov po skončení predplatného.
3.6. ZÁKAZNÍK môže požiadať o vrátenie uskutočnenej platby do 14 dní, ak nie je spokojný so zazmluvnenou službou. Vrátenie platby vykoná POSKYTOVATEĽ čo najskôr bankovým prevodom.
3.6.1. Ak existovali medzibankové provízie za spracovanie/inkasovanie platieb, budú odpočítané zo sumy, ktorá bude vrátená ZÁKAZNÍKOVI.
3.6.2. V situácii, keď KLIENT profitoval z aktívnej akcie (30-dňová bezplatná skúšobná verzia), nemôže profitovať z vrátenia platby.

4. Hodnota zmluvy a platba

4.1. Za poskytnuté služby KLIENT uhradí POSKYTOVATEĽOVI sumu predplatného, poskytnutého v čase finalizácie objednávky. V prípade, že KLIENT požaduje prispôsobený webový modul/službu, bude okrem hodnoty predplatného uhradená aj hodnota služieb poskytnutých na vytvorenie prispôsobeného modulu, ktorej výška bude stanovená po vzájomnej dohode v závislosti od zložitosť práce.
4.2. POSKYTOVATEĽ, ak je to vhodné, bude pravidelne zasielať oznámenia o platbe podľa zvoleného typu predplatného.
4.3. V prípade, že váš prístup na https://app.eu-label.info bude dlhodobo prerušený z dôvodu POSKYTOVATEĽA (dočasné alebo trvalé prerušenie služby z rôznych dôvodov), budete môcť získať späť sumu peniaze predstavujúce časť predplatného zostali nevyužité počas obdobia, na ktoré bolo predplatné uskutočnené, po tom, čo ste v tejto súvislosti podali žiadosť.
4.4. V žiadnom prípade nemôže byť POSKYTOVATEĽ zaviazaný zaplatiť peňažné sumy vyššie ako je hodnota zostávajúceho predplatného.
4.5. Všetky ceny zobrazené na webovej stránke a platforme https://app.eu-label.info/plan nezahŕňajú DPH.

5. Dostupnosť zobrazených služieb

5.1 Ponuka POSKYTOVATEĽA týkajúca sa služieb a ich ceny je platná po dobu, kedy je zobrazovaná na https://eu-label.info. POSKYTOVATEĽ splní svoje zmluvné povinnosti, len čo KLIENT uskutoční platbu súvisiacu s vybranou službou.
5.2. Akékoľvek zmeny v sadzbách alebo týkajúce sa dostupnosti služieb budú oznámené e-mailom na kontaktnú adresu KLIENTA v užívateľskom účte alebo prostredníctvom aplikácie najmenej 30 dní pred akoukoľvek zmenou. Služby údržby aplikácií sa oznamujú prostredníctvom aplikácie alebo e-mailom.
5.3. ZÁKAZNÍK je zodpovedný za aktualizáciu údajov v užívateľskom účte, akonáhle nastanú zmeny. POSKYTOVATEĽ nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade škôd alebo škôd akéhokoľvek druhu z dôvodu nemožnosti prístupu na e-mailovú adresu uvedenú v užívateľskom účte.
5.4. Prístup k službám EU-LABEL je možný do ukončenia služby a/alebo zmazania zákazníckeho účtu bez ohľadu na technologický pokrok alebo zmeny, pokiaľ ZÁKAZNÍK neprestane platiť predplatné. Tento prístup zahŕňa aj legislatívne aktualizácie pre dostupné služby, ako aj asistenciu počas trvania tejto zmluvy.
5.5. Prístup k službám EU-LABEL je možný, pokiaľ je aktuálne zaplatené predplatné. V prípade, že KLIENT neuhradí predplatné po jeho uplynutí, bude jeho účet obmedzený a po 60 dňoch nezaplatenia bude zmazaný, vzhľadom na to, že KLIENT si už neželá využívať zmluvné služby.

5.6. POSKYTOVATEĽ vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie trvalého prístupu k ponúkaným službám, no dostupnosť služby môže garantovať len v rozsahu 99,8%. Obdobie dostupnosti nezahŕňa obdobia údržby oznámené vopred e-mailom alebo v rámci služby, ale zahŕňa tieto neohlásené obdobia údržby. Vzhľadom na závislosť ponúkaných služieb od prístupu na internet, prípadné technické a systémové obmedzenia, ktoré sa môžu vyskytnúť, POSKYTOVATEĽ preberá povinnosť starostlivosti o dostupnosť služieb podľa vyššie uvedeného percenta. Ak KLIENT nemohol pristupovať k službe z dôvodov na strane POSKYTOVATEĽA po dobu dlhšiu, ako je uvedené vyššie, môže požiadať o proporcionálnu náhradu zaplateného predplatného za obdobie, v ktorom bola služba nedostupná.
5.7. V podmienkach, keď požadovaná služba už nie je k dispozícii, z dôvodov, ktoré možno pripísať POSKYTOVATEĽOVI, môže KLIENT exportovať svoje kníhkupectvá a digitálne štítky v tabuľkovom formáte. V podmienkach, keď požadovaná služba už nie je dostupná z dôvodov, ktoré možno pripísať KLIENTOVI (neplatenie, porušenie tejto zmluvy a pod.), sa POSKYTOVATEĽ bude snažiť, avšak bez záruky, ponúknuť KLIENTOVI prístup k exportu svojho zákazníka. nomenklatúra v tabuľkovom formáte . POSKYTOVATEĽ nemôže prevziať žiadnu povinnosť týkajúcu sa spôsobu načítania týchto údajov do iných IT systémov.

5.8. Služby ponúkané na tejto platforme NEfungujú offline.

5.9. Služby majú určité primerané obmedzenia používania, ako napríklad:

PREDPLATNÉ
zadarmo – Maximálny počet digitálnych štítkov 3; – Analytika.
Štartér – Maximálny počet digitálnych štítkov 40; – Analytika.
Základné – Maximálny počet digitálnych štítkov 100; – Analytics;
- Import / Export súborov programu Excel.

Štandardné -Maximálny počet digitálnych štítkov 150; – Analytics;
- Import / Export súborov programu Excel;
- Prispôsobiteľné QR kódy.
Plus – Maximálny počet digitálnych štítkov 400; – Analytics;
- Import / Export súborov programu Excel;
- Prispôsobiteľné QR kódy;
– Rozhranie platformy je možné prispôsobiť na žiadosť KLIENTA.

Pro – Neobmedzený maximálny počet digitálnych štítkov; – Analytics;
- Import / Export súborov programu Excel;
- Prispôsobiteľné QR kódy;
– Rozhranie platformy je možné prispôsobiť na žiadosť KLIENTA.
Personalizované – Všetky požiadavky KLIENTA budú prediskutované a odsúhlasené.

Poznámka: Po prekročení vyššie uvedených limitov nie je možné vytvárať žiadne ďalšie digitálne značky, kým si nezakúpite vyššie predplatné.

5.10. Na žiadosť KLIENTA môžu zadané QR kódy presmerovať na inú URL / webovú stránku, za všetok obsah existujúci na tejto adrese zodpovedá výlučne KLIENT.
5.11. V aktuálnom roku sa účtujú iba nové štítky
5.12. Predtým vytvorené značky zostávajú aktívne bez ďalších poplatkov
5.13. ZÁKAZNÍKOVÉ náklady sa postupne nezvyšujú
5.14. Existujúce štítky je možné udržiavať zaplatením minimálneho ročného predplatného – ak už nepotrebujete ďalšie nové štítky.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1. Práva a povinnosti ZÁKAZNÍKA
6.1.1. ZÁKAZNÍK je výhradne zodpovedný za všetok obsah na svojom účte alebo za akékoľvek porušenie zákona alebo práv tretej strany.
6.1.2. OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje využívať služby ponúkané POSKYTOVATEĽOM v plnej zákonnosti a so znalosťou platných právnych ustanovení týkajúcich sa činnosti, ktorú vykonáva.
6.1.3. Zaväzuje sa plne dodržiavať ustanovenia súvisiace s autorským právom a ochranou osobných údajov, pokiaľ ide o údaje vkladané do systému.
6.1.4. Preberá plnú zodpovednosť za tvorbu, prispôsobenie, správu, správu, presnosť a legálnosť virtuálnych značiek vydávaných pomocou ponúkaných služieb. 6.1.5. KLIENT bude spracúvať osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi a je povinný dodržiavať legislatívu v tejto oblasti a vopred informovať svojich zákazníkov, že ich údaje budú vložené do webovej platformy EU-LABEL a POSKYTOVATEĽ nemôže zodpovedať za akékoľvek škody alebo porušenie práv na súkromie takýchto osôb.
6.1.6. Porozumieť zmluvným podmienkam a súhlasiť s nimi.

6.2. Práva a povinnosti POSKYTOVATEĽA
6.2.1. POSKYTOVATEĽ zabezpečuje:
– možnosť vytvárať, upravovať, spravovať a spravovať zmluvné webové služby prostredníctvom webovej platformy EU-LABEL;
- zálohovanie dát;
– pripojenie k systému prostredníctvom zabezpečeného komunikačného protokolu (https);
– synchronizácia údajov používateľského účtu takým spôsobom, aby boli dostupné z akéhokoľvek typu zariadenia, odkiaľkoľvek, prostredníctvom prístupu na internet. Ponúkané služby NEFUNGUJÚ v offline verzii.
6.2.2. https://app.eu-label.info vystupuje ako hostiteľ obsahu pridaného KLIENTOM v súlade s podmienkami zákona 365/2002 o elektronickom obchode. Zároveň je obmedzená časť údajov uložená aj na počítačoch KLIENTA. Namiesto toho sa údaje neuchovávajú v prehliadači ani v mobile. POSKYTOVATEĽ nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu prístupových hesiel k užívateľskému účtu ani za aktivity, ktoré môžu kompromitovať účet KLIENTA. Ak POSKYTOVATEĽ dostane oznámenie o existencii služieb s a
nezákonné vystúpenie zo strany KLIENTA, si vyhradzuje právo pozastaviť užívateľský účet alebo zablokovať prístup k nemu.
6.2.3. Každý KLIENT bude mať systém používateľov, ktorí môžu byť nakonfigurovaní s určitým súborom práv. KLIENT nesie plnú zodpovednosť, ak KLIENTOM schválení užívatelia porušia ustanovenia dokumentov uvedených v bode 2.6 tejto zmluvy alebo sa zapoja do nezákonných alebo nemorálnych činností.

6.2.4. POSKYTOVATEĽ nemonitoruje ani nevykonáva žiadnu kontrolu nad údajmi a dokumentmi KLIENTA.
6.2.5. POSKYTOVATEĽ ponúka nevýhradné a neobmedzené právo na používanie (licenciu) v čase a priestore počas obdobia predplatného na využívanie ponúkaných služieb. 6.2.6. Ak je doba prevádzkyschopnosti nižšia ako 99,8%, ponúkneme percentuálnu kompenzáciu z hodnoty predplatného podľa článku 5.5.
6.2.7. POSKYTOVATEĽ má právo zhromažďovať anonymné údaje o spôsobe využívania jeho služieb (IP adresa, dátum/čas a pod.).
6.2.8. POSKYTOVATEĽ nebude zhromažďovať osobné údaje používateľov, ktorí skenujú QR kódy, zhromažďované údaje budú zahŕňať iba jazyk, krajinu, prehliadač a typ používaného zariadenia.

7. Registrácia, heslá a zodpovednosti

7.1. Zaregistrujte si účet na https://app.eu-label.info/auth/signup. POSKYTOVATEĽ odporúča registrovaným užívateľom, aby svoje prístupové heslá nikomu neprezrádzali. 7.2. Bezpečnosť 100% nie je zaručená pri žiadnom prenose údajov cez internet. V súlade s tým, napriek nášmu úsiliu chrániť vaše informácie a používať protokoly bezpečného prenosu informácií (https), POSKYTOVATEĽ nemôže zaistiť ani zaručiť bezpečnosť informácií prenášaných ZÁKAZNÍKOM POSKYTOVATEĽOVI. Preto akékoľvek informácie odoslané POSKYTOVATEĽOVI budú vykonané na riziko KLIENTA.
7.3. Akýkoľvek neoprávnený prístup k neverejným prvkom webovej stránky https://app.eu-label.info alebo prístup iných osôb než oprávnených k účtu EU-LABEL predstavuje trestný čin neoprávneného prístupu do IT systému a bude sankcionované podľa platných rumunských právnych predpisov.

8. Zmluvná zodpovednosť

8.1. KLIENT ručí za zadané údaje a nesie plnú zodpovednosť za spôsob a účel, akým využíva služby poskytované POSKYTOVATEĽOM ako aj za spôsob, akým konfiguruje systém užívateľov, ktorí majú prístup do účtu KLIENTA a ich správanie.
8.2. ZÁKAZNÍK je výlučne zodpovedný za správne a úplné zadanie informácií, ako aj za udržiavanie správnosti alebo aktualizácie informácií v účte EU-LABEL.
8.3. POSKYTOVATEĽ nemôže niesť zodpovednosť, ak KLIENT používa sprístupnené aplikácie a služby na nezákonné alebo nemorálne účely.
8.4. ZÁKAZNÍK súhlasí s tým, že je výlučne zodpovedný a odškodní POSKYTOVATEĽA za akékoľvek škody, náklady alebo obmedzenia zisku, ktoré vzniknú v dôsledku akýchkoľvek podvodných konaní z jeho strany. KLIENT týmto dokumentom berie na vedomie a súhlasí s tým, že POSKYTOVATEĽ odovzdá jeho údaje vyšetrovacím orgánom, ak mu to zákon ukladá.
8.5. Aj keď sa v každom okamihu snažíme zabezpečiť kvalitu a správnosť správ zverejnených na stránke, POSKYTOVATEĽ nemôže výslovne ani implicitne zaručiť obsah, softvér alebo produkty a služby publikované pod jeho záštitou. POSKYTOVATEĽ za žiadnych okolností nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo chybu
spôsobená priamo alebo nepriamo za akúkoľvek priamu alebo nepriamu stratu zisku (vrátane okrem iného: škody za ušlý zisk, prerušenie podnikania alebo iné peňažné škody), ktorá vznikla v dôsledku používania alebo prerušenia používania alebo nepravidelnosť informácií a služieb, ktoré stránka poskytuje.
8.6. KLIENT prehlasuje, že si pred objednaním služby skontroloval bezplatnú verziu webovej stránky dostupnú na https://app.eu-label.info/ a že táto webová služba ponúkaná platformou EU LABEL plne vyhovuje jeho potrebám v čase nákup.

9. Ukončenie zmluvy

9.1. Táto zmluva zaniká v týchto prípadoch:
– Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na ukončení zmluvy;
– neplnenie alebo opakované chybné plnenie zmluvných povinností jednou zo zmluvných strán;
– jednostranné rozhodnutie jednej zo strán, zaslané písomne druhej strane, doručenie výpovede sa musí uskutočniť najmenej 30 kalendárnych dní pred dňom určeným na ukončenie spolupráce;
– V prípade zrušenia, likvidácie, konkurzu, odňatia prevádzkového povolenia jednému z dodávateľov, pričom v takom prípade budú strany povinné uspokojiť dlhy jedného voči druhému, z toho vyplývajúce dlhy až do zásahu príčiny zmiznutia.

10. Vylúčenie zodpovednosti

10.1. POSKYTOVATEĽ nezodpovedá za žiadnu materiálnu alebo morálnu ujmu, akúkoľvek škodu alebo náklady, ktoré môžu vzniknúť z omeškania platieb, za ktoré zodpovedá KLIENT, ako aj z jeho porušenia akýchkoľvek zákonných povinností, ak nie sú zavinené POSKYTOVATEĽA.
10.2. POSKYTOVATEĽ ponúka službu a nezodpovedá za žiadnu materiálnu alebo morálnu ujmu, ktorá môže vzniknúť používaním platformy KLIENTOM alebo skutočnosťou, že KLIENT úplne nerozumel tomu, ako zmluvná služba funguje.
10.3. POSKYTOVATEĽ neposkytuje žiadne priame ani nepriame záruky, že SLUŽBA bude spĺňať požiadavky ZÁKAZNÍKA alebo že bude poskytovaná nepretržite, bezpečne alebo bez chýb akéhokoľvek druhu, ale vynaloží maximálne úsilie na poskytovanie stabilnej a funkčnej služby.
10.4. Zákazník je výhradne zodpovedný za účet a/alebo prístup k nemu. Zákazník prijme všetky opatrenia, aby neumožnil prístup k účtu neoprávneným alebo zlomyseľným osobám, ktoré by tak mohli vykonávať rôzne operácie, pridávať/odstraňovať virtuálne značky, importovať exportné značky, presmerovať alebo inú zmenu v účte, ktorá by mohla ovplyvniť dobré fungovanie zmluvného vzťahu. služby. Zákazník preverí správnosť údajov zadaných do systému jeho zamestnancami (prevádzkovateľmi platformy), aby sa vyhol prípadnému podvodu.
10.5. V situáciách, keď je veľa predajov a uskutočnené transakcie je ťažké manuálne overiť (napr.: supermarkety, lekárne atď.), odporúčame zakúpiť si špeciálne predplatné a integrovať váš interný predajný softvér s EU-Label pomocou rozhrania, ktoré je k dispozícii tu.

11. Dôvernosť

11.1. Žiadna zo zmluvných strán nemá právo bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany:
– sprístupniť akékoľvek dôverné informácie tretej strane, okrem osôb, ktoré sa podieľajú na príprave a realizácii zmluvy;
– použiť akékoľvek dôverné informácie alebo informácie, ku ktorým má prístup počas trvania zmluvy, na iný účel, ako je plnenie svojich záväzkov. Všetky dôverné informácie musí ako také označiť strana, ktorá o nich tvrdí, že sú dôverné.
11.2. Vyššie uvedené obmedzenie sa neuplatní, ak:
– informácie boli zmluvnej strane známe pred ich prijatím pri plnení tejto zmluvy;
– informácie boli prístupné verejnosti;
– dotknutá osoba bola v súlade s právnymi predpismi povinná zverejniť predmetné informácie.

12. Vyššia moc

12.1. Vyššia moc zbavuje strany zodpovednosti v prípade čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzkov prevzatých touto zmluvou. Vyššou mocou sa rozumie udalosť nezávislá od vôle zmluvných strán, nepredvídateľná a neprekonateľná, ku ktorej došlo po uzavretí zmluvy a ktorá bráni zmluvným stranám plne alebo čiastočne plniť prevzaté záväzky.
12.2. Strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná písomne informovať druhú stranu maximálne do 5 dní od jej vzniku.
12.3. Strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná oznámiť druhej strane ukončenie jej príčiny do 15 dní od ukončenia.
12.4. Ak tieto okolnosti a ich následky trvajú dlhšie ako 2 mesiace, každý partner môže od ďalšieho plnenia zmluvy odstúpiť. V tomto prípade ani jedna zo strán nemá právo požadovať od druhej strany náhradu, ale je povinná do tohto dátumu dodržať všetky svoje záväzky.

13. Rozhodné právo

13.1. Práva a povinnosti strán vyplývajúce z tejto zmluvy, ako aj všetky právne účinky, ktoré z nej vyplývajú, sa budú vykladať a riadiť platným rumunským právom.
13.2. Akýkoľvek spor súvisiaci s touto dohodou bude vyriešený zmierom, a ak mimosúdne urovnanie nebude možné, bude predložený arbitrovi. V prípade, že sa strany nedohodnú na vymenovaní rozhodcu do 15 dní od oznámenia sporu, právomoc sa vráti na rumunské súdy v kraji, kde sídli POSKYTOVATEĽ.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dojednali všetky podmienky tejto zmluvy a podpisom zmluvy ich výslovne akceptujú, pričom akékoľvek predchádzajúce ujednanie medzi nimi nevyvoláva právne účinky.
14.2. POSKYTOVATEĽ si vyhradzuje právo tieto podmienky pravidelne aktualizovať a upravovať. V takýchto prípadoch bude KLIENT vopred informovaný zverejnením týchto zásad na webovej stránke 15 dní pred nadobudnutím ich účinnosti, preto odporúčame KLIENTOVI pravidelne kontrolovať obsah tohto dokumentu.
14.3. Akékoľvek oznámenie POSKYTOVATEĽOVI musí byť zaslané elektronicky na emailovú adresu eulabelinfo@gmail.com .
14.4. KLIENT prehlasuje, že porozumel a súhlasí s tým, že virtuálne etikety (e label) vydávané prostredníctvom cloudovej platformy POSKYTOVATEĽA nemajú účtovnú ani finančnú hodnotu, ale slúžia len na zaznamenávanie výživových údajov a iných informácií o produkte zo strany zákazníkov.

KONTAKTUJ NÁS

Ak chcete vyriešiť sťažnosť týkajúcu sa platformy alebo získať ďalšie informácie týkajúce sa používania platformy, prosím

kontaktujte nás na contact@eu-label.info

Dodatok 1
k zmluve o webových službách EU-LABEL

Postupy spracovania osobných údajov EU-LABEL sú v súlade s GDPR. Prevádzkovateľ (zákazník, ktorý si objednal službu na platforme eu-label), Autorizovaný ( https://app.eu label.info ), EU-LABEL – SC SEMICOLON SRL, poskytovateľ).
Tento dokument je platný odo dňa _____________ a má účinky pre KLIENTA po jeho prijatí zadaním objednávky na platforme EU-LABEL. Dokument obsahuje konkrétne pravidlá spracúvania osobných údajov, ktoré zákazník ako prevádzkovateľ prenesie spoločnosti EU-LABEL ako splnomocnenému zástupcovi v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. povahy a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ako aj všetkých následných vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa oblasti ochrany osobných údajov.
Používateľ EU-LABEL splnomocňuje poskytovateľa (SC SEMICOLON SRL) na spracovanie osobných údajov za účelom poskytovania služieb EU-LABEL v závislosti od predplatného EU-LABEL, ktoré ste si vybrali.
Používaním STRÁNKY platia ustanovenia tejto prílohy. Pred poskytnutím osobných údajov (vrátane e-mailovej adresy) akýmkoľvek spôsobom je používateľ výslovne požiadaný, aby prijal tieto zásady.
Článok 1. Použité pojmy
V tomto dokumente budú použité pojmy vykladané v súlade s GDPR a tam, kde je to vhodné, budú mať pojmy definície stanovené v čl. 4 GDPR.
Článok 2. Predmet spracovania
Predstavuje spracovanie osobných údajov odoslaných OPRÁVNITEĽOM OPRÁVNENÝM za účelom poskytovania služieb uvedených v hlavnej zmluve o poskytovaní služieb EU-LABEL, priloženej v hornej časti súboru.
Článok 3. Požadované údaje
Vytvorenie používateľského účtu na EU-LABEL vyžaduje poskytnutie určitých informácií, ako je používateľské meno (e-mailová adresa), č. telefónne číslo, heslo a údaje o spoločnosti, pre ktorú je účet vytvorený. Používateľské meno je e-mailová adresa, ktorú odporúčame patriť spoločnosti. Túto e-mailovú adresu používame na komunikáciu s vami. Osobné údaje, ktoré zadávate do platformy EU-LABEL o vás, vašich zákazníkoch alebo vašich zamestnancoch, patria vám. EU-LABEL nepoužíva tieto údaje na žiadny iný účel ako na poskytovanie služieb, pre ktoré ste si vytvorili účet EÚ
ŠTÍTOK.
Dodržiavame zákonné ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov a zavádzame technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých operácií priamo alebo nepriamo súvisiacich s osobnými údajmi, ktoré zabraňujú neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu, ako aj náhodnej alebo nezákonnej strate alebo zničeniu.
Údaje o zákazníkoch OPERÁTORA
Užívateľ môže ukladať do EU-LABEL zákazníkov fyzických aj právnických osôb. Všetky osobné údaje sa nevzťahujú na údaje spoločnosti, ale na údaje, ktoré môžu identifikovať osobu, teda meno, priezvisko, emailová adresa, č. telefónne číslo, dátum narodenia. Všetky tieto údaje
patria vám a EU-LABEL ich používa iba na poskytovanie služieb, pre ktoré ste si vytvorili účet EU-LABEL, schôdzok podľa vášho predplatiteľského plánu. OPERÁTOR môže prostredníctvom vlastných polí pridávať ďalšie doplňujúce osobné údaje priamo do svojho zákazníckeho účtu, ktoré ADVOKÁT nemôže predvídať. Prevádzkovateľ teda musí zabezpečiť, aby aj tieto údaje plne vyhovovali zásadám ochrany a spracovania osobných údajov.
Údaje o zamestnancoch OPERÁTORA
V riešení EU-LABEL môžete ukladať dáta o zamestnancoch. Rovnako ako pri osobných údajoch vašich zákazníkov, aj osobné údaje vašich zamestnancov patria vám a EU-LABEL tieto údaje používa len za účelom poskytovania služieb, pre ktoré máte vytvorené konto v riešení EU-LABEL.
čl. 5. Konkrétne pokyny
V súlade s touto zmluvou dáva PREVÁDZKOVATEĽ nasledujúce konkrétne pokyny ADVOKÁTOVI:
5.1. Zhromažďovať a spracovávať osobné údaje získané od automatizovaného PREVÁDZKOVATEĽA priamo na účel uvedený v čl.7.
5.2. Zhromažďovať a spracovávať informácie, ak jeho dokumenty odoslané a umiestnené na platforme EU-LABEL boli otvorené a/alebo zobrazené klientmi PREVÁDZKOVATEĽA. čl. 6. Trvanie spracovania
Osobné údaje budú spracúvané počas trvania hlavnej zmluvy o poskytovaní služieb.
čl. 7 Účel a povaha spracovania
Poskytovanie služieb EU-LABEL v závislosti od zakúpeného balíka služieb.
čl. 8 Subautorizované
V situácii, keď spracúvanie údajov PREVÁDZKOVATEĽA alebo niektorých častí spracúvania vykonáva OPRÁVNENÝ prostredníctvom iných osôb, nazývaných SUBOPRÁVNENÉ, musí dodržiavať tieto zásady:
8.1. Pre akékoľvek sub-oprávnené osoby, OPRÁVNITEĽ dostane všeobecné oprávnenie uzatvárať subdodávky s akýmkoľvek iným poskytovateľom, ktorý má primeranú úroveň ochrany uznanú rozhodnutím Európskej komisie, ktorá je nevyhnutná pre určité časti spracovania údajov podľa tejto zmluvy, ktorá zabezpečuje úroveň primeranej bezpečnosti, aspoň na úrovni tejto zmluvy. Toto oprávnenie zahŕňa povinnosť informovať PREVÁDZKOVATEĽA, a to správou prostredníctvom účtu na webovej stránke OPRÁVNENÉHO alebo emailom. OPERÁTOR má možnosť formulovať námietky do 2 pracovných dní.
čl. 9. Práva a povinnosti PREVÁDZKOVATEĽA
9.1. Získať informácie od OPRÁVNENÉ alebo si prostredníctvom audítora overiť, či OPRÁVNENÁ má a implementuje primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie bolo v súlade s požiadavkami GDPR; overenie sa uskutoční na základe predchádzajúceho písomného oznámenia zaslaného najmenej 10 pracovných dní pred vykonaním overenia;
9.2. získať súčinnosť ADVOKÁTA pri plnení jeho povinnosti odpovedať na žiadosti dotknutých osôb týkajúce sa výkonu ich práv ustanovených GDPR;
9.3. Dodržiavať svoje povinnosti podľa GDPR ako Prevádzkovateľ v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré zhromažďuje alebo spracúva OPRÁVNENÁ, v jej mene; 9.4. Povinnosť informovať dotknuté osoby podľa GDPR, a to aj pokiaľ ide o informácie týkajúce sa spracúvania údajov OPRÁVNENOU podľa tejto zmluvy;
9.5. Povinnosť niesť výhradnú zodpovednosť za stanovenie právneho základu spracúvania osobných údajov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy;
9.6. Povinnosť zaviesť primerané technické a organizačné opatrenia podľa GDPR vrátane zabezpečenia prenosu údajov od dotknutých osôb OPRÁVNENÝM; 9.7. PREVÁDZKOVATEĽ berie na vedomie, že od momentu vymazania údajov po ukončení poskytovania služieb OPRÁVNENOU v súlade s povinnosťami GDPR a čl. 10 tejto zmluvy, údaje už nie je možné obnoviť a je v plnej zodpovednosti PREVÁDZKOVATEĽA zabezpečiť, aby si z nich urobil úplnú kópiu.
9.8. Vo všetkých situáciách, kedy je prevádzkovateľ povinný splniť povinnosť, ako je napríklad informovanie dotknutej osoby o porušení zabezpečenia osobných údajov, ADVOKÁT nemôže niesť zodpovednosť za nečinnosť PREVÁDZKOVATEĽA v rámci tejto povinnosti.
čl. 10. Práva a povinnosti ADVOKÁTA:
10.1. Povinnosť informovať PREVÁDZKOVATEĽA maximálne do 10 dní, ak podľa názoru ADVOKÁTA pokyn porušuje GDPR a/alebo iné zákonné ustanovenie týkajúce sa spracúvania osobných údajov;
10.2. Povinnosť zabezpečiť bezpečnosť osobných údajov spracúvaných v mene PREVÁDZKOVATEĽA v súlade s čl. 32 GDPR as čl. 11 tejto prílohy; 10.3. Povinnosť bez zbytočného odkladu informovať PREVÁDZKOVATEĽA o porušení zabezpečenia osobných údajov PREVÁDZKOVATEĽA pri spracúvaní, ktoré vykonáva OPRÁVNENÁ;
10.4. Povinnosť poskytnúť PREVÁDZKOVATEĽOVI všetky potrebné informácie, aby v prípade potreby oznámil príslušnému orgánu porušenie bezpečnosti údajov, avšak bez nahradenia PREVÁDZKOVATEĽA v jeho oznamovacej povinnosti;
10.5. Povinnosť pomáhať PREVÁDZKOVATEĽOVI pri riešení žiadostí dotknutých osôb alebo postúpiť PREVÁDZKOVATEĽOVI akúkoľvek žiadosť prijatú od dotknutých osôb, vo vzťahu k osobným údajom, ktoré boli zhromaždené a spracované Oprávnenou osobou, a to najneskôr do 5. kalendárnych dní od jeho prijatia. Táto pomoc neplatí v situácii, keď už má PREVÁDZKOVATEĽ v technických nástrojoch poskytovaných OPRÁVNENOU možnosť priamo vyriešiť požiadavku dotknutej osoby (napr. Právo na prístup – kde už má PREVÁDZKOVATEĽ všetky informácie o tom, aké údaje má k dispozícii). zbierať);
10.6. Povinnosť neodovzdávať osobné údaje a/alebo dôverné informácie, ktoré môžu byť osobnými údajmi, o ktorých sa dozvedel pri plnení zmluvy; 10.7. Povinnosť zabezpečiť školenie personálu povereného spracúvaním osobných údajov o dôvernosti týchto údajov;
10.8. Povinnosť zahrnúť povinnosť mlčanlivosti voči zamestnancom a podaným zástupcom; 10.9. Právo na sprístupnenie určitých osobných údajov na základe zákonnej povinnosti alebo inej podmienky ustanovenej zákonom na žiadosť orgánu, verejných inštitúcií alebo súdov.
10.10. Právo na nábor subsplnomocnencov podľa čl. 8 alebo v situácii, keď dostal súhlas od PREVÁDZKOVATEĽA;
10.11. Právo na úhradu nákladov vzniknutých poskytnutím pomoci PREVÁDZKOVATEĽOVI, v situáciách stanovených GDPR podľa čl. 9, ak prevyšujú mesačné náklady na služby poskytované OPRÁVNENOU.
10.12. Právo používať anonymizované štatistické informácie ako výsledok činností vykonávaných na základe tejto zmluvy alebo celej jej činnosti.
10.13. OPRÁVNENÝ nemôže stanoviť účely alebo prostriedky spracúvania osobných údajov, tieto stanovuje výlučne PREVÁDZKOVATEĽ.
Článok 11 Zabezpečenie spracovania
11.1. OPRÁVNENÁ musí zaviesť vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeraných bezpečnostných opatrení súvisiacich s rizikom v súlade s osvedčenými priemyselnými postupmi. Pri určovaní primeranej úrovne bezpečnosti musí splnomocnenec zohľadniť aktuálny stav vývoja, náklady na implementáciu a povahu, rozsah, kontext a účely spracovania, ako aj riziko rôznej miery pravdepodobnosti a závažnosti práva a slobody fyzických osôb, ako aj riziká, ktoré vznikajú v dôsledku spracúvania, najmä pokiaľ ide o tie, ktoré môžu náhodne alebo nezákonne viesť k zničeniu, strate, zmene alebo neoprávnenému sprístupneniu prenášaných osobných údajov , uchovávané alebo inak spracúvané, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.
11.2. ADVOKÁT v tejto súvislosti stanovil internú aplikáciu nasledujúcich organizačných a technických bezpečnostných opatrení na zabezpečenie osobných údajov s prihliadnutím na druh vykonávanej činnosti:
– obmedzený prístup do databázy pre veľmi obmedzený počet zamestnancov ADVOKÁTA.
– trvalé monitorovanie prístupu do databázy;
– šifrovanie spojenia používaného OPERÁTOROM na prístup k službe pomocou SSL; – heslá zákazníkov uložené zašifrované;
- pravidelné zálohy
11.3. ADVOKÁT môže dobrovoľne zasielať zhrnutia záverov bezpečnostných audítorov (po vymazaní obchodných alebo dôverných informácií) pravidelne vykonávaných PREVÁDZKOVATEĽOV, aby preukázal svoje prebiehajúce aktivity v tejto oblasti.
Článok 12 Obmedzenie zodpovednosti
Prevádzkovateľ sa zaväzuje zbaviť ADVOKÁTA akejkoľvek zodpovednosti za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku:
– nedodržanie zmluvy v dôsledku udalostí, ktoré presahujú akúkoľvek zodpovednosť ADVOKÁTA.
– plnenie pokynov PREVÁDZKOVATEĽA alebo nerešpektovanie pokynov PREVÁDZKOVATEĽA je vopred odôvodnené upozornením na jeho nezákonnosť;
– chýbajúci alebo neplatný súhlas dotknutých osôb alebo použitie nesprávneho právneho základu zo strany prevádzkovateľa.
– nedodržanie zmluvy v dôsledku konania PREVÁDZKOVATEĽA. Článok 13 Vymedzenie zodpovednosti
OPERÁTOR a ADVOKÁT si vymedzujú svoje povinnosti týkajúce sa zabezpečenia ochrany osobných údajov (napríklad zaistenie dôvernosti alebo bezpečnosti spracovania) v závislosti od prístupu a efektívnej kontroly nad údajmi, a to zo zmluvného aj technického hľadiska.

Aktualizované dňa: 29.01.2024

Logo EU-Label – Transparentná platforma produktových QR kódov

Copyright © 2023

Vo vlastníctve Semicolon

O nás

Nasleduj nás

sk_SKSK